• Let's talk 6

  Let's talk 6

 • Nubische geiten

  Nubische geiten

 • even genieten

  even genieten

 • model met masker

  model met masker

 • kustwacht R.H. Bay

  kustwacht R.H. Bay

 • drie knotwilgen

  drie knotwilgen

 • model

  model

 • maskers

  maskers (detail)

 • klaprozen

  klaprozen

 • meisje in kimono 2

  meisje in kimono 2

 • schapen

  schapen

 • zomerdag

  zomerdag

 • wilde rozen 2

  wilde rozen 2

 • high tea 1

  high tea 1

 • landschap bij Epen

  landschap bij Epen

 • IJssellandschap

  IJssellandschap (detail)

 • Waalbrug Nijmegen

  Waalbrug Nijmegen (detail)

 • botanische rozen

  botanische rozen

 • Blokzijl

  Blokzijl

 • impressie Eendenven

  impressie Eendenven

 • gras en heide bij Alverna

  gras en heide bij Alverna

 • beek bij Plasmolen

  beek bij Plasmolen

 • maskerade

  maskerade

 • Let's talk 5

  Let's talk 5

 • love birds

  love birds

 • ontmaskerd

  ontmaskerd

 • Molly

  Molly

 • maskers Napels 1

  maskers Napels 1

 • Bram slaapt

  Bram slaapt

 • let's talk 9

  let's talk 9

 • danseres

  danseres

 • clown

  clown

 • aan de bar 2

  aan de bar 2

 • Ronald met Yippie

  Ronald met Yippie

 • feest 10

  feest 10

 • bloemen in tas

  bloemen in tas

 • vennelandschap

  vennenlandschap (detail)

 • oude schuur in Spalding

  oude schuur in Spalding

 • aan de bar 1

  aan de bar 1

 • vrouw in kimono

  vrouw in kimono

 • lathyrus

  lathyrus

 • haan

  haan

 • Let's talk 3

  Let's talk 3

 • Waalbrug

  Waalbrug (detail)

 • model met hoed

  model met hoed

 • allochtone vrouw met hoofddoek

  allochtone vrouw met hoofddoek

 • een bont gezelschap

  een bont gezelschap

 • aardappelveld bij Orvelte

  aardappelveld bij Orvelte

 • Bartje

  Bartje

 • dapper stel

  dapper stel

 • schaapskudde

  schaapskudde

 • Let's talk 7

  Let's talk 7

 • haan in krijt

  haan in krijt

 • lets talk 1

  let's talk 1

 • portret van Guus

  portret van Guus

 • straat in Sciacca

  straat in Sciacca

 • carnaval

  carnaval

 • feest 9

  feest 9

 • lets talk 2

  let's talk 2

 • high tea 2

  high tea 2

 • gele lissen

  gele lissen

 • Let's talk 4

  Let's talk 4

 • straatje in Veger (Sp)

  straatje in Veger (Sp)

 • let's talk 8

  let's talk 8

Een brief

Vlak na de ontluisterende excursie met medewerkers van de bosgroep kreeg ik via de post het informatieblaadje van Staatsbosbeheer toegestuurd. Bij de tweede bladzijde stond een mooie column van een van directeuren, Chris Kalden, waarin hij de nieuwe aanpak van Staatsbosbeheer uit de doeken deed. Dit artikel stond haaks op hetgeen wij als bewoners, maar ook de groeperingen vanuit Wijchen en Nijmegen hadden ervaren bij de presentatie van het bosomvormplan.

Heel impulsief heb ik deze man een openhartige brief geschreven in de hoop enige respons te krijgen. Tegelijkertijd verscheen vanuit de groeperingen vanuit Nijmegen een groot protest tegen de boskap. In eerste instantie werd mijn brief ontvangen en afgedaan met de mededeling dat men blij was dat ik zo begaan was met het gebied, maar dat men toch bij deze instantie wel wist waar men mee bezig was. Gelukkig heeft deze brief wel geleid tot discussie binnen het instituut, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat men vrij snel hierna besloot de hoeveelheid te kappen bos te halveren.

Overasselt, 24-02-2011

Geachte heer Chris Kalden,

Naar aanleiding van uw voorwoord in het laatste magazine van Staatsbosbeheer wil ik reageren op de laatste alinea waarin u de nieuwe vorm van beheren uitlegt.

Het moet ecologisch verantwoord zijn, maatschappelijk gedragen en economisch renderend zijn.

U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van alle problematiek rondom de Overasseltse en Hatertse Vennen. Sinds de aankoop van het gebied in de zestiger jaren is een deel van het bos gekapt en omgevormd tot heide. Vanaf 1999 tot 2005 is er weer bomenkap geweest, maar is door achterstallig beheer geen heideontwikkeling meer tot stand gekomen. Ook zijn vele vennen en venranden al meer dan twintig jaar niet meer onderhouden op het gebied van opslag. Dit had verdroging, lees verlanden, van het gebied tot gevolg, terwijl nu ten onrechte gesteld wordt, dat de belangrijkste oorzaak van deze verdroging de naaldbomen zijn.

De aanpak om het gebied tegen deze verdroging te behoeden resulteerde uiteindelijk in een samenwerking van SBB met het waterschap om de grondwaterpeil te verhogen en de ontwikkeling van de visie om nagenoeg al het bos, waaronder ca. 100.000 naaldbomen, te kappen.

Het allerbelangrijkste feit, dat de vennen gevoed worden door regenwater, is grotendeels buiten beschouwing gelaten. Inmiddels is de ontwatering van het gebied al door diverse maatregelen grotendeels gestopt, hetgeen resulteert in het zelfs overlopen van de hoogst gelegen vennen en hebben een aantal bewoners van dit gebied nu al te maken met wateroverlast.

Dit gebied is de achtertuin van de gemeenten Nijmegen en Wijchen. Dat betekent, dat honderdduizenden mensen dit gebied jaarlijks bezoeken. Volgens de peiling van onze bewonersstichting wordt de bomenkap en de daarbij behorende omvorming absoluut niet gedragen. Ook de bewonersstichtingen van de wijken in de Dukenburg geven aan dat hun leden geen bosomvorming willen. Men wil een prachtig gebied met veelzijdige begroeiing niet kwijt. Dat er veel naaldbomen gekapt moeten worden met name dicht bij de vennen is niet het grootste probleem. Wel dat door de reeds uitgevoerde bomenkap ontzettend veel overlast van verkeer, zowel visueel als hoorbaar, is gekomen hetgeen nog veel erger wordt als alle volgende plannen uitgevoerd gaan worden.

Het verdwijnen van veel bosbiotopen met bijbehorende flora en fauna is een grote verarming voor het gebied. Dit wordt niet goed gemaakt met een buitengewoon onderhoudsgevoelige heidevegetatie met een veel minder veelzijdige fauna. Nu al is het onderhoud op de reeds gekaalde stukken onvoldoende. De opslag van jonge berken en naaldhout had al lang verwijderd moeten worden. Als gewacht wordt tot de boompjes een paar jaar oud zijn, kost het veel meer tijd en energie om ze te verwijderen. Het plaggen is op veel plaatsen zo diep gegaan dat het stuifzand bloot ligt waarop zich geen heide meer kan ontwikkelen. Ik kan nog veel meer zaken opnoemen waarbij het beheer volstrekt niet in de lijn van de gemaakte plannen ligt. Een voorbeeld: er is in het verleden op veel plaatsen te veel dood hout blijven liggen. Door de mineralisatie van de bodem is dit een ideale groeiplaats voor bramen geworden. Ook het dumpen van geplagde grond in het gebied heeft geleid tot een verstoring van het landschap en van de bodem.

In het een paar jaar geleden opgerichte vennenplatform, o.a. bestaande uit afgevaardigden van bewoners van het gebied en omliggende wijken van Nijmegen heeft men aangegeven dat men het niet eens is met de plannen. Op papier hebben we mee mogen denken maar alles lag en ligt duidelijk van tevoren al vast. Ook hebben we aangedrongen op grotere fasering. De tijdslimiet 2013 moet veel verder verschoven worden.

Wij zien met angst en beven tegemoet dat onze bosgebiedjes nagenoeg verdwijnen en we daar een gebied voor terug krijgen dat nog het meest weg heeft van een golfbaan en waar het verkeerslawaai van de A73 de natuurbeleving erg vermindert en waarin het verkeer op de wegen die het gebied doorkruisen duidelijk aanwezig is, hoorbaar maar vooral zichtbaar.

Kortom, dit project wordt niet maatschappelijk gedragen, is en wordt erg geldverslindend en zal in de toekomst niets meer opbrengen, dus niet economisch renderend. Er zal vooral veel irritatie over niet goed uitgevoerde maatregelen en het verlies van een veelzijdig natuurgebied zijn.

Op papier ziet alles er prachtig uit. De praktijk heeft helaas inmiddels al laten zien dat veel meer zaken niet voorzien zijn of anders uitpakken door onkunde, onjuiste informatie, geldgebrek, of miscommunicatie.

Hoogachtend,

Drs. Machteld Meij,
biologe en bewoonster van dit vennengebied